ระเบียบการใช้บริการ

 1. สมาชิกต้องผ่านการลงทะเบียน เข้าและออก หน้าเคาเตอร์ เพื่อแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกการเข้าใช้บริการ
 2. การหยุดพักสถานะสมาชิกชั่วคราว ในกรณีมีปัญหาสุขภาพ หรือตั้งครรภ์เท่านั้นระยะเวลาการหยุดจะขึ้นอยู่กับใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น และแพทย์เห็นสมควรให้งดออกกำลังกาย.
 3. สมาชิกจะต้องนำสิ่งของสัมภาระออกจากตู้ล๊อคเกอร์ทุกครั้งที่ท่านสมาชิกออกจากยิม
 4. ตู้ล๊อคเกอร์เก็บสิ่งของมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกเท่านั้น มิได้ใช้เป็นการรับฝากของและทรัพย์สิน หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทาง Real Gym ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่อนุญาตเก็บสิ่งของข้ามคืนเด็ดขาด
 5. สมาชิกจะต้องนำผ้าเช็ดตัวมาเอง
 6. กิจกรรมต้องห้ามใน Real Gym
 7. สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายภายในสถานที่ให้บริการ Real Gym ที่เกิดจากสมาชิกเองและแขกของสมาชิกเอง
 8. สมาชิกต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถเข้ามาใช้บริการ
 9. หากสมาชิกมีอายุต่ำกว่า 18ปี แต่ไม่เกิน 15 ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และต้องมีเทรนเนอร์ดูแลการออกกำลังกายเท่านั้น
 10. หากสมาชิกมีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องมีส่วนสูงเกิน 140 ซม.ขึ้นไป และจะต้องมีเทรนเนอร์ดูแลการออกกำลังกายเท่านั้น
 11. หากผู้ใช้บริการ ไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อหนึ่งข้อใด จากที่กล่าวมาทั้งหมด ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์เชิญผู้รับบริการออกจากพื้นที่ตัวอาคาร หรือถอดถอนสภาพความเป็นสมาชิกได้ทันที
 12. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสถานที่ออกกำลังกาย และไม่รับฝากสัตว์เลี้ยง ทุกกรณี
 13. หากได้รับการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตภายในสถานที่ออกกำลังกาย มีสาเหตุจากตัวเองหรือการใช้อุปกรณ์ด้วยความประมาททาง Real Gym จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 14. ทางเรียลยิมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 15. บริษัทเรียลยิมได้มีการบันทึกภาพและวีดิโอรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรเปิด (CCTV) ซึ่งติดตั้งบริเวณอาคารและสภานที่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันเหตุอันตรายและการกระทำผิดกฎหมายอันเกิดขึ้นในบริเวณที่ทำการของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทอาจมีการใช้และเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

ติดต่อปัญหาเรื่องการใช้งานเว็ปไซต์
ติดต่อเจ้าหน้าที่:  support@realgymth.com